ZigZag Sparkle Dress Brown

Normale prijs €29,99
/
Incl. btw

Ma-vr voor 15:00 uur besteld, binnen 1 dag in huis

Klanten geven Fashion Flavor een 9.1/10 (100+ reviews)
14 dagenretour tijd om te retourneren
Veilig afrekenen met o.a. iDeal & Bancontact

Super leuke dress met een fantastische print & een subtiel glittertje. 

One size te dragen vanaf maat S tot L

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de webshop Fashionflavor en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Fashionflavor. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
2. Fashionflavor kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede. 

Artikel 3 Gegevens 

1. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webshop. 
2. Fashionflavor garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. 
3.Fashionflavors zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven. 
4. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Fashionflavors van uw bestelling. 
2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Fashionflavor is geaccepteerd. 

Artikel 5 Levering 

1. Wij streven erna om uw bestelling de volgende werkdag in huis te hebben. 
2. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. 
3. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 
4. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw eigen rekening. 
5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Fashionflavor te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 dagen, na de ontvangst van het product bij Fashionflavor, aan u geretourneerd. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal. 
2. Fashionflavor gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

Fashionflavor blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 8 Garanties 

1. Fashionflavor garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Webshop vermelde specificaties. 
2. U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden. 
3. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Fashionflavor binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt bijFashionflavor ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen. 
4. Na verloop van de in artikel 9.3-genoemde garantietermijn is Fashionflavor gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 
5. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Love by Fashion, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. Indien de door Fashionflavor geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Fashionflavor jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld. 
2. De aansprakelijkheid van Fashionflavor voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf. 
3. Fashionflavor sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de webshop te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de webshop onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Fashionflavor, waaronder de webshop, door een derde. 
4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fashionflavor of haar ondergeschikten. 

Artikel 10 Risico tijdens het transport 

1. Gedurende het transport van de producten zal Fashionflavor het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. 

Artikel 11 Afkoelingsperiode en retour 

1. U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Fashionflavors zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info) kaartjes. Wanneer de producten na 14 dagen pas worden geretourneerd zullen wij 30% retournamekosten moeten berekenen, dit geldt tot maximaal 1 maand. Wanneer wij producten later dan een maand retour ontvangen wordt er niks meer gecrediteerd. 
2. De kosten van verzending van het pakket krijgt u terug als u uw gehele bestelling retour stuurt. Stuurt u een gedeelte van de bestelling retour dan vergoeden wij de verzendkosten niet. 
2. De kosten van het retourneren komen voor uw eigen rekening. 
3. Producten uit de sale mogen niet geruild worden. Oorbellen worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door  Fashionflavor. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13 Betaling 

1. Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met Ideal of overmaken op de rekening van Fashionflavor. 
2. Fashionflavor gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten 

1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de webshop, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Fashionflavor, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Fashionflavor niet gelieerd is. 
2. U mag (delen van) de webshop niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy. 
3. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
4. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden. 

Artikel 15 Overmacht 

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 16 Diversen 

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
2. De administratie van Fashionflavor geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
3. Fashionflavor is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen. 
4. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Fashionflavor zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Delft. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Fashionflavors aangepast worden. Fashionflavor adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken 

Levering

Een bestelling wordt binnen ongeveer 24 uur verzonden. Hierbij geldt voor 15.00 uur besteld de volgende werkdag in huis. Op zaterdag en zondag wordt er niet verzonden, dit valt dan ook buiten de 24 uur. Heeft u uw bestelling niet binnen 2 werkdagen binnen neem dan even contact met ons op zodat wij na kunnen gaan waarom dit is.

Onze verzendkosten bedragen €5,50.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)